Bootcamp – החברות שיעברו את שלב שיפוט הביניים יגיעו לשלב המנטורינג (Bootcamp). שלב זה נמשך מספר ימים ובמהלכו מתקיימים מפגשים של החברה הטכנולוגית למול חברי צוות בני ציון. בתום התהליך תתבצע הערכה של כל חברה

פרסום 'קול קורא' לאתגרים הנבחרים של המרכז הרפואי בני ציון ופתיחת שלב הגשת המועמדות לקהל היזמים, להגשת מועמדות לחץ כאן. 

תחרות האתגר ובחירת המנצחים – יום התחרות הוא יום החגיגה שיתקיים בבני ציון ובו תבחר החברה המנצחת בהתאם לקריטריוני שיפוט סופיים המסתמכים על שלב ה-Bootcamp.

שלב שיפוט ביניים – בשלב זה יבחרו 5-6 חברות  בהתאם לקריטריונים שנקבעו מראש ויבחנו למול טפסי ההגשה על ידי בכירים מהמרכז הרפואי בני ציון.

החברה הזוכה תקבל מימון לפיילוט והזדמנות להטמעת התוצר הטכנולוגי במרכז הרפואי בני ציון בהתאם לתנאי התקשרות שיקבעו מראש בין החברה להנהלת בני ציון.

HealthIL is a non-for-profit digital health innovation ecosystem -
a joint venture of the Israel Innovation Institute, Israel's Ministry of Economy, Digital Israel at the Ministry of National Digitization, Israel Innovation Authority and Ministry of Health.

 

To be part of our community and get our newsletter please register here in the link.